EKF meetme 4.1 raames saab taotleda Padise, Keila, Harku, Viimsi, Jõelähtme ja Kuusalu vallas ning Paldiski ja Loksa linnas asuv või tegutsev isik, järgmistel tegevussuundadel:


1. kalasadamate uuendamine - kohalikud omavalitsus (toetus kuni 100%); kalandussektori MTÜ ja SA* (toetus kuni 80%); kalandussektori ettevõtja** (toetus kuni 40%)
2. kalatoodete töötlemine ja otseturustamine - kalandussektori mikroettevõtja** (toetus kuni 60%)
3. kalandusega seotud turism - kalandussektori ettevõtja, kalandussektori MTÜ ja SA (toetus kuni 75%), muude sektorite ettevõtja, MTÜ-, SA- ja kohalik omavalitsus (toetus kuni 60%)
4. tegevuste mitmekesistamine - kalandussektori mikroettevõtja (toetus kuni 70%)
5. koolitustegevus - kalandussektori ettevõtja, MTÜ ja SA (toetus kuni 100%)

 

Taotlus peab olema kooskõlas põllumajandusministri 24.04.2008.a määrusega nr 38 ja Harjumaa kalanduspiirkonna arengustrateegiaga.


* kalandussektori MTÜ (SA) on MTÜ (SA), kelle põhikirjaline eesmärk on seotud kalandussektori tegevuste edendamisega ning kelle liikmetest (SA korral juhatuse või nõukogu liikmetest) vähemalt 50% tegevus on otseselt seotud kalandussektoriga;
** kalandussektori ettevõtja on füüsilisest isikust ettevõtja või äriühing, kes tegeleb: kutselise kalapüügiga (kalalaeva või kaluri kalapüügiloa alusel); kalapüügiteenuse osutamisega võlaõigusliku lepingu alusel ning kelle nimi on kantud kaluri kalapüügiloale; vesiviljelustoodete tootmisega; kalandustoodete töötlemisega olles teavitanud järelvalveasutust töötlemisest. Mikroettevõte on töötajate arvuga alla 10 ja aastakäibega alla 2 milj. eurot.


Selleks, et meetme 4.1 projektitoetust saada, tuleb esitada taotlus Harju Kalandusühingule. Harju Kalandusühing teostab dokumentide kontrolli (vajadusel küsib taotlejalt lisadokumente ja selgitusi taotluses esitatud andmete selgitamiseks või täpsustamiseks), hindab taotlusi vastavalt strateegiaga kehtestatud hindamiskriteeriumitele ja elektrooniline hindamissüsteem moodustab taotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Hindamine on anonüümne. Juhatus või üldkoosolek kinnitab nimetatud ettepaneku. Üle 63 911-euroste projektide rahastuse otsustab vaid üldkoosolek. Kohalik tegevusgrupp edastab kõik taotlused, ka need, mis ei saa heakskiitu, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametisse (PRIA). PRIA tegeleb toetuse taotluste vastuvõtu, kontrollimise ja toetuse määramise ning väljamaksmisega.


Kulutusi võib tegema hakata alles (va ettevalmistavad tööd) pärast taotluse esitamist PRIA-le.


Toetuse väljamaksmiseks peab toetuse saaja ellu viima taotluses toodud tegevuse ja esitama PRIA-le seda tõendavad (kulu)dokumendid (kuni neljas osas). Projekti elluviimisega tuleb alustada 12 kuu jooksul ning projekti peab ellu viima kahe aasta jooksul alates PRIA otsuse saamisest.
 

Uudised lühidalt

Harju Kalandusühingu üldkoosolek

27. juunil 2015 algus 9.30 Jõekääru Perepuhkuse puhkekeskuses. Jõekääru talu, Sõitme küla, Kuusalu vald, Harju maakond, http://www.perepuhkus.ee/images/pics/Asukoha_Kaart.pdf 
 
Päevakord:
1. 2007 – 2013 perioodi kokkuvõte
2. 2014. aasta kokkuvõte
3. 2014 – 2020 strateegia
4. Tegevusgrupi vastavusse viimine algatusgrupi nõuetele
 
 
 
 

Meie poodides on saadaval Peipsi järvest pärit tiigerkrevett

       LOE EDASI SIIT